STAVÍTE DŮM? ZÁSADNÍ JSOU INFORMACE O GEOLOGII, PODZEMNÍ VODĚ A RADONU

 • Škody na stavbě z důvody odlišné prosedavosti zemin
  Škody na stavbě z důvody odlišné prosedavosti zemin
 • Schematický nákres šíření radonu
  Schematický nákres šíření radonu
 • Schema vrtané studny pro chatu
  Schema vrtané studny pro chatu
 • Vsakování odpadních vod z ČOV
  Vsakování odpadních vod z ČOV

Z hlediska zakládání staveb i případných rekonstrukcí je prvním krokem, který zajistí hladký průběh stavby a i prvotní zhodnocení vhodnosti pozemku pro danou stavbu geotechnický (nebo inženýrsko-geologický) průzkum. Ten zahrnuje zjištění únosnosti geologického podloží stavby a stanoví vhodný způsob založení a jeho rozsah. Otázku, zda průzkum potřebujete, za Vás má řešit projektant/statik a vysvětlit Vám proč ano - jinak bere na sebe riziko i finančně. On je přeci Váš odborný garant, zapsaný na ČKAIT, takže on by si měl hlídat jako první, aby odevzdával kvalitní práci, na kterou je spolehnutí.

Dále je nutné pro stavbu zajistit zdroj pitné nebo užitkové vody, případně zjistit, zda je v dané oblasti vůbec dostupný. To zajišťuje hydrogeologický průzkum zdrojů (pitné) vody (průzkumný vrt). Tedy nová studna se zřizuje jako průzkumný vrt z kterého zpracujeme závěrečnou zprávu, v níž hydrogeolog řeší mimo jiné i způsob ovlivnění okolních zdrojů. Nikdo totiž dopředu nemůže jistě vědět skutečné hydrogeologické poměry v místě vodního zdroje, především hodnotu koeficientu filtrace a velikost potřebného snížení hladiny k uspokojení potřeb investora. Následně se vypočítá poloměr deprese, což je vzdálenost, kam až je hladina vody snižována čerpáním. V minulosti převažovaly kopané studny, které v některých oblastech stále jsou vhodnější, ale často lze doporučit hlubší zvodně jímající vrtané studny kvůli kvalitnější vodě. Pro využití vody jako pitné je nutné provést po zhotovení studny mikrobiologický a chemický rozbor, který může odhalit případné problémy.

Následně je třeba zajistit odvod a likvidaci odpadních vod z objektu a také srážkových (splachových) vod z jeho střech a zpevněných ploch okolo. V tomto případě je nutné - pokud není možnost tyto vody svádět do kanalizace, recipientu (zde je nutné povolení správce povodí a další věci) nebo jímky, hydrogeologické vyjádření ke vsakování srážkových vod a pro odpadní vody hydrogeologické vyjádření ke vsakování odpadních vod. Pokud je možné jejich bezeškodné vsakování, je kombinace domácí čističky odpadních vod (ČOV) a vsakovacího prvku z dlouhodobého hlediska dokonce výrazně levnější než opakované vyvážení jímky (septiku). Srážkové vody je nutné ze zákona vsakovat separátním vsakovacím zařízením. Návrhy a dimenzování vsakovacích prvků jsou součástí vyjádření a podkladem pro práci projektanta stavby. Zde je nutné poznamenat, že mnoho kolegů nedodržuje a často ani nezná postupy podle kterých by měli hydrogelogický průzkum provádět. Zpravidla potom pouze od stolu vytváří prakticky identické elaboráty, které nejsou podložené žádnými reálnými měřeními v místě stavby.

Dále je nutné provést stanovení radonového indexu v místě stavby, protože protiradonová izolace se řeší zároveň s hydroizolací domu a je třeba vědět, jak ji nadimenzovat tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání stavby bez zdravotních rizik.

Ideální je provést potřebné průzkumy současně, protože to ušetří čas i peníze. Například jednorázovou dopravou, použitím průzkumných sond pro vsakovací zkoušky apod. V případě, že máte zájem o některé z výše uvedených služeb neváhejte nás kontaktovat...

Facebook